CHLAD, KTERÝ LÉČÍ

KDO JSME

Cryo­lab, a.s. je čes­ká spo­leč­nost, která vznik­la v roce 2012 s jas­ným zámě­rem věno­vat se vývo­ji a výro­bě kryo­sti­mu­lačních tech­no­lo­gií.
Naše přístro­je pomáha­jí zle­pšit kva­li­tu živo­ta celé řadě paci­en­tů.