Lokální kryoterapie

Podí­ve­j­te se na naše video o lokální kryo­ter­a­pii

Kryoterapie

 • Kryo­ter­a­pie je léč­ba hlub­o­kým chla­dem, při níž se tělo paci­en­ta vys­ta­vu­je extrém­ně níz­kým teplo­tám. Dohod­n­u­tou hra­nicí roz­dě­lení ter­a­pie chla­dem na hypo­ter­mii a kryo­ter­a­pii je používá­ní teplot vyšších nebo nižších než -100°C. V přípa­dě teplo­ty vyšší než -100°C hovoří­me o léčbě chla­dem hypo­ter­mií a nao­pak teplo­tě nižší než -100°C hovoří­me o sti­mu­lační kryo­ter­a­pii nebo rov­nou kryo­sti­mu­la­ci.
 • Léč­ba spočívá, mimo jiné, ve znač­ném periferním pře­krvení těla. Pře­krvení, dosa­hu­jící čty­řnás­ob­ných hod­not opro­ti sta­vu před započe­tím kryo­ter­a­pie, trvá něko­lik hodin a dochází při něm k výraz­né­mu zle­pšení meta­bo­lis­mu tká­ní. Rychle­jší vyp­la­vo­vá­ní škod­li­vých pro­duk­tů meta­bo­lis­mu pře­de­vším z myo­ske­le­tálního sys­té­mu má za nás­le­dek urychlení hojení zranění a odstraňo­vá­ní pozůstat­ků zánětů.
 • Odstraňu­je bolest. Po každé kůře (minimálně 10 apli­ka­cí) se dost­a­vu­je fáze, v níž se výraz­ně snižu­je vnímá­ní bole­s­tiv­os­ti. Ten­to stav je vyvolán přímým působením chla­du na recep­to­ry, zpo­ma­luje se vedení ner­vo­vých vláken a vyp­la­vu­je se více endorf­inů. Kryo­ter­a­pie tu tedy navo­zu­je stav, kdy lze zvýšit inten­zi­tu a efek­ti­vi­tu reha­bi­litace aniž by paci­ent pociťo­val bolest.
 • Kryo­ter­a­pie vede ke snížení sval­o­vé­ho tonusu. Důs­led­kem zpo­ma­lení práce ner­vů, přís­luš­né­ho ovliv­nění gama moto­neu­ronů, reak­ti­vi­ty Gol­gi­ho apará­tu a mno­ha dalších vli­vů je rychle­jší rela­x­ace a reha­bi­litace sval­o­vé­ho apará­tu.
 • Zvyšo­vá­ním poč­tu T lym­fo­cy­tů zle­pšu­je kryo­ter­a­pie výkon­nost imu­nit­ního sys­té­mu.
 • Kryo­ter­a­pie příz­ni­vě ovli­vňu­je i psychi­ku. Nejen na fyzické, ale i na psychické zdra­ví má léč­ba pozi­tiv­ní vliv. Výraz­ně totiž klesá hla­di­na úzkos­ti a dráž­di­vos­ti, zle­pšu­jí se rozho­do­va­cí pro­ce­sy, pohy­bo­vá a vizu­ální koor­di­nace, lepší je i přes­nost práce a emo­ci­onální kon­tro­la, ori­en­ta­ce v pro­storu i přes­nost myš­lení.

Léčivé účinky kryoterapie

 • Sociální zařízení

  Úle­va od bole­sti klou­bů, svalů, vliv analge­tické­ho efek­tu po apli­ka­ci lokální kryo­ter­a­pie, snížení užívá­ní far­ma­ko­lo­gických pro­s­třed­ků, zna­tel­né zmírnění chro­nických bole­stí, půs­obí na dege­ne­ra­tiv­ní onemocnění klou­bů, vhod­ná při art­ri­tickém pos­tižení klou­bů, vhod­ná při osteo­poró­ze, účin­ná při kom­pen­za­ci deku­bitů.
 • Revmatologie

  Kryo­ter­a­pie snižu­je akti­vi­tu zánět­li­vých pro­cesů, pozi­tiv­ně půs­obí při dege­ne­ra­tiv­ních onemocněních klou­bů, vhod­ná při art­ri­tickém pos­tižení klou­bů, dekom­pen­zo­va­né osteo­ar­t­ró­ze – zej­mé­na se zánět­li­vou iritací a v léčbě chro­nických zánět­li­vých onemocnění, vhod­ná při osteo­poró­ze.
 • Rehabilitace

  Urychlu­je hojení po zranění pohy­bo­vé­ho apará­tu až o 50%, napomáhá po ope­racích (šlach, vazů, klou­bů apod.), snižu­je sval­o­vé napětí a ule­vu­je od bole­sti.
 • Ortopedie

  Kryo­ter­a­pie snižu­je sval­o­vé napětí, urychlu­je hojení poope­r­ačních a poúra­zo­vých sta­vů, zvyšu­je hyb­nost v pos­tižených konče­tin­ách, roz­sah pohy­bu, půs­obí pro­ti zánětům.
 • Sportovní lékařství

  Zmírňu­je bole­sti kloub­ního, vazi­vo­vé­ho a sval­o­vé­ho apará­tu vli­vem inten­zivního trén­in­ku, léčí výro­ny, hema­to­my, nataže­né vazy a natrže­né sva­ly.
 • Dermatologie

  Zmírňu­je pro­je­vy lupén­ky a ato­pické­ho ekzé­mu, účin­ně pomáhá po kos­metických a plastických ope­racích (keloid­ní jiz­vy), dochází k výraz­né­mu pro­krvení kůže, urychlu­je pro­ce­sy hojení.
 • Neurologie

  Vhod­ná při migrenóz­ních stavech, vhod­ná u dege­ne­ra­tiv­ních onemocnění pohy­bo­vé­ho apará­tu např. Bech­tě­re­vo­va chor­o­ba, dále je vhod­ná ke zmírnění spasti­ci­ty u spastických paréz růz­né­ho půvo­du, bole­stech v zádech s para­ver­te­brální­mi spas­my (bole­sti způsobe­né zvýšeným napětím zádo­vých svalů), navo­zení anal­ge­zie (snížení bole­s­tiv­os­ti) při koře­no­vých syn­dro­mech, účin­ná při sval­o­vých kon­trak­turách, dopo­ruču­je se při chro­nických zánět­li­vých onemocněních klou­bů a zad.

Lokální kryoterapie

 • Lokální kryo­ter­a­pie se úspěšně využívá při ter­a­pii lokálních, zánět­li­vých, rev­ma­tických onemocnění, ent­e­zo­pa­tií a bole­s­ti­vých úponů, při léčbě úra­zů pohy­bo­vé­ho apará­tu (zlo­men­i­ny, vym­knu­tí, vyklou­bení, natažení či natržení šlach a svalů), rev­ma­tiz­mu měk­ké tká­ně, dis­ko­pa­tií, myal­gií, dále u dege­ne­ra­tiv­ních změn, akut­ního lum­boi­s­chia­dické­ho syn­dro­mu, atd. Působení chlad­né páry vycháze­jící z hubice přístro­je lze rov­něž využít pro zmírnění nás­led­ků popá­le­nin.
 • Ter­a­peutický efekt lokální kryo­ter­a­pie spočívá v chla­do­vé blo­kádě kožních recep­torů, která vede ke snížení vnímá­ní bole­sti v pos­tiže­ném mís­tě (toto vede ke snížení dávek far­ma­ko­lo­gických pro­s­třed­ků, v přípa­dě přidružených zdra­vot­ních obtíží). Ome­zená funk­ce a pohy­b­li­vost pos­tižených klou­bů se při apli­ka­ci lokální kryo­ter­a­pie výraz­ně zle­pšu­je. Oto­ky nejen zánět­li­vé­ho, ale i trau­ma­tické­ho půvo­du se díky zle­pše­né­mu trans­por­tu lym­fa­tický­mi céva­mi zmenšu­jí. Snížená tkáňo­vá teplo­ta vede pří­mo k pot­lačení zánět­li­vé­ho pro­ce­su snížením poč­tu leu­ko­cy­tů a akti­vi­ty kola­genázy v mís­tě záně­tu. Po počá­teční vazo­kons­trik­ci, která je dopro­váze­na zvýšeným sval­o­vým tonu­sem, nás­led­ně pozo­ru­je­me vazo­di­lata­ci a dlo­uho­d­o­bější rela­xa­ci mus­ku­la­tu­ry.
 • Vel­mi vhod­né je také tuto meto­du používat při léčení záně­tu kloub­ních vazů a šlach, při poš­ko­zení klou­bů, měk­kých tká­ní a změnách, kte­ré způso­bu­jí pře­tížení sval­o­vě šla­cho­vé­ho apará­tu. Zmenšení bole­stí je důležitým cílem a úlo­hou před zahájením inten­zivní reha­bi­litace. Je dokázá­no, že léč­ba chla­dem umožňu­je paci­en­tům náv­rat k úpl­né fyzické akti­vitě po poš­ko­zení kloub­ního vazu průměrně o 15 dní dří­ve než při využití stan­dard­ních ter­a­peutických pos­tupů.
 • Kryo­ter­a­peutický zákrok je nut­né minimálně 10x opa­ko­vat a pro­vádět kon­ti­n­uálně vždy 1x den­ně. Pro urychle­né odstranění zdra­vot­ních potíží může být chlad apli­ko­ván i něko­li­krát den­ně, vždy však s časo­vou prod­le­vou ales­poň 2 hodin. Poté je mož­né zákrok opa­ko­vat, vždy však s přihléd­nu­tím k sub­jek­tiv­ním pocitům oše­třo­va­né­ho.