Cryogen 3

  • Přístroj Cryo­gen 3 je mobilní zařízení pro lokální Cryo-ter­a­pii, použití není nároč­né na prostor, vyža­du­je pou­ze při­po­jení ke zdro­ji elek­trické ener­gie. Přístroj Cryo­gen 3 je určen k pro­ve­dení kryo­sti­mu­lačního zákro­ku s využitím říze­né­ho prou­dění páry kapal­né­ho média NITRO o teplo­tě -146°C ve vel­mi krát­kém časo­vém interva­lu (3 minu­ty).
  • Cryo­gen 3 přet­váří cca 0,5 lit­ru kapal­né­ho média (upra­vený dusík – NITRO) do plyn­né for­my během 1 zákro­ku lokální kryo­ter­a­pie (stan­dard­ně 3 minu­ty), což umožňu­je dosažení cel­ko­vé­ho poč­tu až 50 apli­ka­cí z jed­no­ho plné­ho zás­ob­níku, a to v závis­los­ti na for­mě pro­vo­zu. Maximální efek­ti­vi­ty se dosa­hu­je za před­po­k­la­du kumu­lace jed­not­livých apli­kačních zákro­ků v co nejkra­tší sta­no­ve­né pro­vo­z­ní době (tak aby zákro­ky nás­le­do­va­ly bez­pro­s­třed­ně po sobě).
  • Pre­zen­ta­ce pro­duk­tu

Vlastnosti produktu

-146°C

Teplo­ta páry na výs­tu­pu (cca)

0,5 l

Průměrná spo­tře­ba média NITRO za 1 zákrok (3 minu­ty)

42 kg

Hmot­nost přístro­je bez kapal­né­ho média NITRO

67 kg

Hmot­nost přístro­je s kapal­né­ho média NITRO